خبر فوری : افزوده شدن امکان جدید برای دانشجویان سال اول لیسانس

 
خبر فوری, Iran

قابلِ توجهِ دانشجویانی که امسال جهتِ دریافتِ پذیرش در سالِ اولِ دانشگاههایِ فرانسه و از طریقِ فرآیندِ  DAP اقدام مینمایند :

 

از امسال امکانِ انتخابِ سه‌ رشته در سه‌ دانشگاهِ متفاوت امکان پذیر میباشد. بنابر این هر داوطلب میتواند از طریقِ پرونده سه‌ رشتهِ تحصیلی‌ در سه‌ مرکزِ آموزشِ عالی‌ در فرانسه را انتخاب نماید.

 

توجه :

  • در سال‌هایِ گذشته تنها امکانِ انتخابِ یک رشته در سه‌ دانشگاهِ فرانسه امکان پذیر بود.
  • در هنگامِ انتخابِ رشته دقت نمایید تا این رشته‌ها حداکثرِ شباهت از نقطه نظرِ آموزشی و شاخهِ تحصیلی‌ را دارا  باشند و از انتخابِ چندین رشته در شاخه‌هایِ تحصیلی‌ِ بدونِ اشتراک و ناهماهنگ بپرهیزید.
  • در انتخابِ سه‌ رشتهِ تحصیلی‌ِ متفاوت هیچ گونه اجبار و الزامی وجود ندارد و تنها افرادی که علاقه مند هستند میتوانند از این امکانِ جدید استفاده کنند.
  • اگر از بینِ داوطلبانی که پرونده را تا این لحظه ارسال نموده اند، کسانی هستند که علاقه‌مند به انتخابِ سه‌ رشتهِ متفاوت میباشند، میتوانند با تماس با دفتر کامپوس فرانس و انجامِ هماهنگی لازم اقدام به باز کردنِ پرونده نمایند.

 

 

با احترام،

دفترِ کامپوس فرانس