CAF

کمک هزینه مسکن دانشجویی 

در فرانسه،  کلیه دانشجویان با هرملیت، می توانند از کمک ویژه دولت برای هزینه مسکن بهره مند شوند. فرانسه تنها کشور اروپایی است که چنین کمک هایی را اعمال می کند. 

دانشجویان خارجی می توانند همسان دانشجویان فرانسوی از این کمک ها که به منظور کاهش هزینه نسبتا بالای اجاره بها در فرانسه اختصاص یافته است، بهره مند شوند. 

این کمک بر مبنای میزان اجاره بها و درآمد دانشجو محاسبه می شود: بنا بر این به صورت اتوماتیک به همه تعلق نمی گیرد و میزان آن هم مورد به مورد محاسبه می گردد. 

برای استفاده از کمک هزینه مسکن  باید دارای سه شرط زیرباشید :

1-    مسکن دراختیارتان باشد تا بتوانید نشانی خود و میزان اجاره بها را اعلام کنید.

2-    حتما دارای بیمه اجتماعی اجباری دانشجویی باشید

3-    دارای یک حساب بانکی در فرانسه باشید چرا که کمک هزینه هر ماه به حساب ذینفع واریز می شود. 

در صورتی که با یک نفر یا بیشتر همخانه هستید، همگی می توانند از کمک هزینه اجاره استفاده کنند در صورتی که نام کلیه مستاجران در اجاره نامه قید شده باشد. هر مستاجر باید تقاضای جداگانه تنظیم کند. اما در مورد زوج ها تنظیم تنها یک تقاضانامه کافی است. 

تقاضای کمک هزینه اجاره به صورت مستقیم و آنلاین در سایت اینترنتی صندوق کمک هزینه خانوادگی (CAF) ،  ظرف سه ماه پس از نقل مکان به مسکن مورد نظرانجام می شود.