ثبت نام نهایی در یک موسسه آموزشی

 
ثبت نام نهایی

ثبت نام نهایی در یک موسسه آموزشی 

تایید ثبت نام در موسسه آموزشی ای که به شما پذیرش داده است، چه دانشگاه چه مدرسه عالی الزامی است، و کلیه دانشجویان، اعم ازاروپایی و غیر اروپایی را شامل می شود . 

 تایید ثبت نام در دانشگاه 

تایید ثبت نام برای کلیه دانشجویان الزامی است. تایید ثبت نام در دوره های آموزش عالی در فرانسه به صورت سالانه و فردی انجام می شود.

ثبت نام نهایی در دانشگاه دو مرحله ای است: 

ثبت نام اداری

این مسیری است که در نهایت به صدور کارت دانشجویی برای متقاضی می انجامد. از این طریق است که می توان صاحب بیمه دانشجویی و بیمه تکمیلی شد و شهریه دانشگاه را پرداخت کرد. با مراجعه به سایت اینترنتی دانشگاه می توانید از تاریخ و روند اقدامات در این زمینه ها مطلع شوید. 

 ثبت نام آموزشی 

این بخش از ثبت نام مستقیما با آموزش و ارزیابی و کنترل دانسته ها درارتباط است : در این مرحله واحدهای مورد نظر را انتخاب وبرای سال تحصیلی برنامه ریزی خواهید کرد. 

ثبت نام در سایر موسسات آموزش عالی  

سایر موسسات آموزش عالی، آزادانه، روند ثبت نام در موسسه خود را مشخص می کنند و آن را در بدو تقاضا در اختیار دانشجویان قرار می دهند. باید در خصوص ارائه مدارک لازم دقت نظر داشت چرا که در اغلب موارد اصل مدرک مطالبه می شود.