اشتغال به کار

اشتغال به کار پس از تحصیل 

دانشجویان شهروند اتحادیه اروپا می توانند پس از پایان تحصیلات آزادانه در فرانسه کار کنند. دانشجویان شهروند سایر نقاط جهان می توانند از امکانات زیر استفاده کنند 

دانشجویان خارجی دارای مدرک تحصیلی حداقل معادل مستر 

به محض دریافت مدرکی حداقل معادل مستر و در پایان اعتبار اجازه اقامت « دانشجویی»، می توانید درخواست صدور مجوز اقامت موقت 6 ماهه غیر قابل تمدید بنمایید. 

این مجوز به شما امکان می دهد، در محدوده 60%  زمان قانونی کار، در شغل مورد نظرتان سرگرم کار شوید. 

سرانجام چنانچه موفق شوید قرارداد استخدامی در ارتباط با رشته تحصیلی تان با درآمدی حداقل یک و نیم برابر SMIC منعقد کنید می توانید به صورت تمام وقت کار کنید و درخواست تغییر وضعیت اقامت (از دانشجویی به شاغل) را بنمایید 

سایر دانشجویان 

پس از اتمام تحصیلات، حتی اگرشهروند اتحادیه اروپا هم نباشید، می توانید به استخدام یک شرکت در آیید 

در این حالت باید، طی مراحلی خاص،  وضعیت اقامتتان را (از دانشجویی به شاغل) تغییر دهید.

به ویژه باید قرارداد استخدامی یا پیشنهاد استخدام از طرف یک شرکت فرانسوی را ارائه کنید. 

برای رسیدگی به درخواست شما، نظام اداری معیارهایی را در نظر می گیرد مثل انگیزه شرکت در  استخدام شما، شایستگی شما یا مدت زمانی را صرف تحصیل کرده اید. 

کارت « مهارت و استعداد» 

هدف ازصدور این کارت تسهیل اقامت خارجیانی است که می توانند به صورتی مشخص و پایداردر توسعه اقتصادی یا شکوفایی،  به ویژه فکری، علمی، فرهنگی، انسانی یا ورزشی کشور فرانسه و کشور خودشان مشارکت کنند. 

این کارت با توجه به محتوا، ماهیت و اهمیت پروژه فرد خارجی برای مدت سه سال، با قابلیت تمدید، صادر می شود. صاحب کارت می تواند به هر نوع فعالیت شغلی در ارتباط با پروژه ارائه شده، بپردازد