Erasmus Mundus

اراسموس موندوس Erasmus Mundus 

برنامه اراسموس موندوس با هدف بهبود کیفیت آموزش عالی در اروپا و تحکیم درک متقابل فرهنگی  ایجاد شده است 

این برنامه جابه جایی افراد و همکاری میان موسسات اروپایی و غیر اروپایی را تشویق و حمایت می کند. هدف آن ارتقاء فضای آموزشی اتحادیه اروپا در مقیاس جهانی، شرکت در توسعه پایدار آموزش عالی کشورهای ثالث و ارائه چشم انداز شغلی مطلوبتربه دانشجویان است.

یک بودجه 950 میلیون یورویی برای پشتیبانی از این برنامه در سال های 2013 – 2009 در نظر گرفته شده است

لیست برنامه های مستر

لیست برنامه های دکترا