ارزیابی دانسته ها

ارزیابی دانسته ها، سنجش آموخته ها 

کسب مدرک یا ادامه تحصیل در مقاطع عالی 

ارزیابی دانسته ها 

در نظام آموزشی فرانسه ارزیابی دانسته ها به دو صورت انجام می پذیرد: 

·        ارزیابی مستمر که در قالب برگزاری منظم آزمون، برای هر درس، در طول سال تحصیلی انجام می پذیرد

·        آزمون هایی که دو بار در سال برگزار و کلیه دروس را شامل می شود. بدین صورت که دانشجو، ظرف چند روز، درامتحان کلیه مواد درسی شرکت می کند. 

در دانشگاه دروس در قالب واحدهای درسی ارائه می شوند: دانشجو، برای کسب مدرک باید تعداد « n »واحد درسی را گذرانده باشد. تعدادی از این واحدها اجباری و تعدادی دیگر اختیاری اند. قبولی در هر واحد درسی اعتبار دائمی دارد. 

سنجش آموخته ها یی که در اثر تجربه به دست آمده اند 

مجموعه قوانینی است که به کسانی که در اثر تجربه دانسته هایی را آموخته اند امکان می دهد این آموخته ها را مورد ارزیابی قرار داده بتوانند به یک مدرک یا عنوان علمی یا معادل آن دست پیدا کنند. 

داوطلب باید پرونده ای از جزییات تجربه حرفه ای خویش و مهارت های به دست آمده آماده کند.  این پرونده سپس به یک هیات داوری ارائه می شود. این هیات در باره تایید تمامی یا بخشی از این آموخته ها تصمیم می گیرد. در صورت تایید بخشی از آموخته ها، پیشنهادهای مشورتی به داوطلب ارائه می شود. 

این قوانین اغلب از سوی دانشگاه ها به کار می روند تا از این طریق سطح آموخته های دانشجویان خارجی داوطلب ادامه تحصیل در فرانسه را مورد سنجش قرار دهند. 

عملا دو شیوه متفاوت در این خصوص وجود دارد. اولی (VAP 85) است که پس از تایید آموخته های قبلی امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را فراهم می کند، دومی (VAE) است که ضمن تایید آموخته های داوطلب، کسب یک یا بخشی از یک مدرک را برای او فراهم می کند.