10 تا 20 اردیبهشت
مصلای تهران،شبستان اصلی
Venue:Iran
Address:
Tehran,Beheshti avenue
Imam Khomeyni's Grand Mosalla Mosque
Iran