Visa Court Séjour, Iran

خبر فوری :

 

قابل توجه متقاضیان ویزاهای کوتاه مدت ، برای دریافت این گونه ویزاها که شامل :

پرداخت هزینه خدمات پرونده های کامپوس فرانس, Iran

قابل توجه متقاضیان محترم ادامه تحصیل در فرانسه ، 

خبر فوری, Iran

قابلِ توجهِ دانشجویانی که امسال جهتِ دریافتِ پذیرش در سالِ اولِ دانشگاههایِ فرانسه و از طریقِ فرآیندِ  DAP اقدام مینمایند :

 

پذیرش سال اول تمامی رشته ها در دانشگاه و پذیرش لیسانس و فوق لیسانس معماری در مدارس معماری
Visa scientifique, Iran

Visa Scientifique

ویزای علمی‌

محققین، پژوهشگران و افرادی که از کشورِ فرانسه برایِ یک دوره‌ پذیرش گرفته و دارایِ مدرکِ :

Pages