هر هفته با FRANCE CULTURE
Le Monde est un Campus

با همکاری CampusFrance و France Cultureهر هفته در برنامه ای با عنوان Le Monde est un Campus یک دانشجوی بین المللی در فرانسه مهمان این برنامه خواهد بو د که در مورد پروفایل و شرایط حال حاضر خود در این کشور به بحث و گفتگو با میزبان میپردازد.

 

برای شنیدن این برنامه لطفا کلیک کنید.

Source: 
CampusFrance