لیست جدید موسسات آموزش عالی در فرآیند جدید دریافت پذیرش

 
فرآیند جدید پذیرش

این لیست شامل موسسات آموزش عالی فرانسه میباشد که عضو فرآیند جدید اخذ پذیرش در سال 2016 هستند.

توجه :

در سال جدید دانشگاههای زیر به لیست اضافه شده اند که جهت پذیرش در هر یک از آنها باید از طریق اپلیکیشن تحصیل در فرانسه اقدام کرد :

(Université de Paris-Est (Marne la vallé

(Université de Paris 1 (Panthéon Sorbonne

لطفا جهت مشاهده فایل پیوست را دانلود نمایید.

لینک ثبت نام 2016