فراخوان بورسهای تحصیلی سفارت فرانسه

 
2016 – 2015

توجه : تمدید تاریخ ارسال مدارک تا 30 آوریل

برنامه بورسهای تحصیلی سفارت فرانسه در ایران

بورسهای دکتری

علوم پایه و مهندسی

علوم انسانی

زبان و ادبیات فرانسه

 بورس مستر

عتوم انسانی

 تاریخ فرستادن پرونده بورس :

قبل از 30 آوریل 2015

تمای پرونده شامل فرم بورس و مدارک پیوست باید از طریق پست به آدرس پستی زیر فرستاده شود :

سفارت فرانسه در ایران
64 خیابان نوفل لو شاتو
11348 تهران
خانم زهره میربهاء

 

یک نسخه الکترونیکی از فرم بورس به توجه خانم میربهاء به آدرسهای الکترونیکی زیر فرستاده شود
 zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr

و  

scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با آدرس الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمائید :
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

فرمهای زیر را دانلود نمایید :